Ocupació estacional

Estàndard

Us comparteixo uns links amb la informació de les dades d’atur del mes de gener de 2019.

El mes de gener no acostuma a ser positiu per la ocupació ja que acaba de finalitzar la campanya de Nadal.

Així doncs, les dades negatives per a la ocupació no haurien de ser notícia ara mateix si no fós per dos conceptes: l’estacionalitat i l’augment d’atur respecte altres mesos de gener.

L’estacionalitat que, malhauradament, segueix marcant la pauta del nostre mercat laboral . Estiu, setmana santa, Nadal…Una ocupació on sectors com l’hosteleria hi tenen un pes massa important.

I en segon lloc, l’augment d’atur si ho comparem amb geners d’anys anteriors.

Portem molts anys parlant de la necessitat de diversificar el mercat laboral, de no dependre tant del sector serveis, d’invertir en I+D…

Però bé, el fet és que no s’han fet els “deures” Potser les “males notícies” poden ser un estímul per revertir la situació. Qui té la responsabilitat de governar hi té alguna cosa a dir…

Links: http://www.expansion.com/economia/2019/02/04/5c57f2eae5fdead3798b46a5.html

https://www.regio7.cat/economia/2019/02/04/latur-puja-5469-persones-catalunya/525172.html

Anuncis

RRHH 2019

Estàndard
El futur dels RRHH?

Quines són les tendències en RRHH per aquest 2019?

El mes passat, coincidint amb el final del 2018 es van publicar articles d’opinió sobre les tendències en aquest àmbit per l’any vinent.

En molts casos, més que novetats, són reafirmacions en tendències anteriors.

Alguns exemples serien els següents:

1.El personal ha de ser el centre principal de l’empresa. És a dir, les empreses han de tenir clar que els recursos humans dels que disposa han de ser valorats i aprofitats com la millor eina pel desenvolupament de l’empresa. Per tant, establir uns bons canals de comunicació serà imprescindible.

2. La formació dels empleats és fonamental (sobretot en el domini de les noves tecnologies). El capital humà, tantes vegades oblidat, segueix sent la millor inversió .

3.El model de treballadors/es fixes en un mateix lloc de treball segueix el seu descens. La flexibilitat, polivalència…són elements cada cop més valorats

4.Implicació del personal en la gestió del canvi. Intentar unificar l’estratègia de les persones amb l’estratègia de l’empresa.

5.Treballar amb valors. Les empreses que defineixin i posin en pràctica els seus valors (ex: activitats de responsabilitat social) seran més atractives per als seus empleats.

En definitiva, tendències que diferents analistes apunten per aquest 2019

Seguiran les empreses aquestes tendències?

És evident que hi haurà de tot, no es pot generalitzar.

Hi ha directius que encara funcionen amb el “xip” de la gestió de personal entesa, exclusivament, com pagar uns diners a canvi d’una feina. La baixa qualificació dels llocs de treball i la dificultat per trobar feina poden ajudar a aquest tipus de pràctiques.

No obstant, hi haurà empresaris que seguiran la tendència a valorar els recursos humans dels que disposen, a entendre que un personal motivat rendirà i donarà més fruïts que no pas un personal desmotivat.

Posar el personal al centre principal de l’empresa (com s’ha dit al principi) serà entès com una oportunitat d’aprofitar els recursos,competències,habilitats… Això serà positiu tant per l’empresa com pel seu personal: ajudarà l’empresa a créixer en tots els sentits i ajudarà a les persones que en formen part a sentir-se realitzades.

2019 dirà si les empreses, en el seu conjunt, han augmentat aquestes tendències que en la meva opinió són les que haurien de prevaldre.

Si bé és cert, com ja sabem, que la tecnologia avança i suprimeix alguns llocs de treball…al final (en més o menys mesura) sempre hi haurà la necessitat de tenir uns recursos humans implicats i motivats a l’empresa.

Novetats Laborals 2019

Estàndard

Ja hem iniciat un nou any i 2019 es presenta amb importants novetats laborals aprovades per Reial Decret Llei (no ens ha d’estranyar l’aprovació de mesures per aquest sistema ja que la incertesa política i la manca de suficients majories ha fet impossible l’aprovació de la llei dels pressupostos generals de l’estat).

Com cada any, us adjunto (molt resumides) les principals novetats i si ho crec convenient, afegeixo un comentari i link al final .

Gràcies per la vostra lectura i bon any

NOVETATS LABORALS 2019:

TREBALLADORS/ES PER COMPTE ALIÈ / RÈGIM GENERAL

Increment del salari mínim interprofessional en un 22,3%, quedant establert per aquest any 2019 en 900 € bruts per 14 mensualitats. (L’increment més alt que s’ha produït durant la democràcia. Caldrà veure si hi ha efectes o no en la ocupació)

Link: https://www.abc.es/economia/abci-trabajo-admite-subida-salario-minimo-puede-destruir-empleo-201812042038_noticia.html

S’actualitzen les bases mínimes i màximes de cotització en el règim general de la Seguretat Social que quedaran establertes en els següents imports:

Base mínima: 944,40 €Base màxima: 4.070,10 €

La pensió mínima contributiva es fixa per al 2019 en 659,41 € per 14 mensualitats.

Donat que l’actual taxa de desocupació és inferior al 15% es deroguen els contractes bonificats vinculats al manteniment d’aquella taxa, tals com el contracte per al recolzament a emprenedors. (Per als contractes signats al 2019, no amb efectes retroactius)

Per a lluitar contra l’abús en la celebració de contractes temporals de curta durada, a partir de 01.01.2019 el recàrrec en la cotització dels contractes de durada inferior a 5 dies passarà del 36 actual al 40%. Per altra banda, per a millorar les cobertures d’aquests treballadors, cada dia de treball efectiu es considerarà com a 1,4 dies de cotització

.

EMPLEATS/DES DE LA LLAR

S’actualitza el preu/hora mínim a percebre pels empleats de la llar que, durant el 2019, serà de 7,04 € i, en conseqüència, s’incrementen també les bases de cotització mensuals.

TREBALLADORS/ES AUTÒNOMS/ES:

En un intent d’equiparar els drets dels treballadors per compte aliena amb el dels autònoms s’estableix, a partir del 2019, la cotització obligatòria per accident de treball, malaltia professional i cessament d’activitat. Això farà que el percentatge de cotització a aplicar sobre la base de cotització dels treballadors autònoms s’elevi fins al 30%. (Queda pendent regular un sistema de quotes en funció dels ingressos reals)

La durada de la prestació per cessament d’activitat estarà en funció dels períodes de cotització dins els 4 anys anteriors a la situació legal de cessament. El subsidi tindrà una durada mínima de 4 mesos (si s’acredita una cotització de 1 any) i màxima de 24 mesos (si s’acredita una cotització de 4 anys). (En aquest punt, no obstant, cal esperar un aclariment dels requisits per tal d’accedir a la prestació ja que del contrari la mesura no tindria pràcticament efectes donat l’alt índex de denegació de la prestació)

Link: https://www.elconfidencial.com/economia/2018-09-17/autonomos-cese-actividad-desempleo-paro-denegado_1616696/

La base mínima dels treballadors autònoms s’incrementa en un 1,25% i quedarà fixada en 944,40 € mensuals. Per tant, la quota mensual a ingressar per aquells treballadors autònoms que cotitzin per la base mínima serà de 283,32 €(944,40 x 30%).

Els autònoms societaris, o persones físiques que tinguin a càrrec 10 o més treballadors, cotitzaran per una base mínima de 1.214,10 € mensuals i una quota de 364,23 € mensuals (1.214,10 x 30%).

La base mínima de cotització dels treballadors autònoms que, a 1 de Gener de 2019, tinguin 48 o més anys serà de 1.018,50 € (que representa una quota mensual de 305,55 €) i la base màxima serà de 2.077,80 € (quota de 623,34 €).

Es manté en els mateixos termes l’aplicació de la tarifa plana per als treballadors autònoms que es donin d’alta per primera vegada o reemprenguin l’activitat autònoma després de dos anys. Durant els primers 12 mesos la quota mensual serà de 60 €.

S’aplaça novament la possibilitat de que els treballadors autònoms puguin cotitzar a temps parcial. (Nou incompliment).

“FALSOS AUTÒNOMS”

Es tipifica com a infracció de caràcter greu per part de l’empresa el mal enquadrament dels seus treballadors en el règim especial de treballadors autònoms. Aquesta conducta serà sancionada amb una multa mínima de 3.126 € i màxima de 10.000 € per cada treballador que sigui declarat, per la Inspecció de Treball o la Seguretat Social, com a fals autònom.

Link: https://www.muypymes.com/2019/01/05/las-sanciones-para-los-falsos-autonomos-oscilan-entre-los-3-126-y-los-10-000-euros

ESTUDIANTS EN PRÀCTIQUES:

S’haurà de cotitzar i donar d’alta a la Seguretat Social a les persones que portin a terme pràctiques no laborals i acadèmiques no remunerades que, fins ara, quedaven fora del sistema de Seguretat Social. (Mesura polèmica, criticada per les universitats per manca de diàleg )

Link: https://elpais.com/economia/2019/01/04/actualidad/1546629304_142817.html

JUBILACIÓ:

Es torna a obrir la porta a la possibilitat que els convenis col·lectius puguin determinar una edat de jubilació obligatòriaper part dels treballadors. Ara bé, la mesura haurà de vincular-se amb polítiques de millora d’ocupació que impulsin el relleu generacional i possibilitin reduir la taxa de desocupació dels treballadors menors de 30 anys

Tendències Laborals

Estàndard

 

14963484588914

Les formes més tradicionals en la selecció i contractació de personal han anat canviant amb el temps.

Ja fa uns anys, el cas més habitual era seleccionar algú pel seu Currículum Vitae i contractar-lo laboralment; actualment ,no es pot afirmar que sigui aquest el model general: hi ha un progressiu canvi de tendències.

Si parlem de la selecció, és evident que hi ha empreses que ja aposten per la selecció per competències per damunt de la tradicional selecció pel currículum (no només titulacions, també les competències pel lloc de treball)

En aquest sentit va el primer link que adjunto, en el que es comenta fins i tot la possibilitat de prescindir totalment del curriculum per a la selecció (és evident que aquest model no és vàlid per a tots els oficis però sí que agafa força en determinats perfils professionals )

Selecciócompetències

Si parlem de la modalitat de contractació, també es constata un canvi de tendència ja que enfront del contracte laboral hi ha el contracte mercantil i el treball com a “freelance” o autònom.

Aquest canvi té una causa justificada pel canvi en les necessitats de les empreses d’acord amb la regulació del mercat de treball (més inestable) però també hi ha una altra part de causa no tant justificada en la que es pot optar per aquest model, senzillament per estalviar costos de seguretat social.

En el darrer cas és on es poden donar problemes jurídics ja que hi hauría un “fals autònom” : una persona que treballa per compte aliè però és contractada com si fós per compte propi.

Adjunto el segon link que parla d’aquesta tendència a contractar “freelance” que pot donar problemes si no està degudament justificada.

Fals autònom

En definitiva, la tendència laboral actual ja no es basa només en el currículum tradicional i el contracte laboral. Com veiem, altres opcions van guanyant protagonisme

 

 

Nous models de contractació laboral

Estàndard

contratoindefinidoemprendedores_2.jpg

 

Just en el moment que es donen a conèixer les dades d’atur del mes d’octubre es planteja (de nou) un canvi en el model de contractació.

I és que si bé és cert que l’increment d’atur ha estat inferior respecte al d’anys anteriors, sencara seguim amb la contractació “per temporada”. Temporada d’estiu, acadèmica, Nadal, etc…

El repte de l’agument de la contractació indefenida (ha incrementat però molt poc) passa per un canvi en el model de contractació laboral.

La gran pregunta és si aquesta vegada el canvi serà útil i augmentarà els contractes indefinits de forma més significativa.

Una de les modalitats de contractes que es va aprovar amb la reforma laboral va ser el contracte pels emprenedors.

Aquest contracte ja va néixer amb polèmica donat que establia un període de prova d’un any (superior al que fixa l’estatut dels treballadors i qualsevol conveni col.lectiu)

Doncs bé, en el link que adjunto, es planteja el canvi d’aquest contracte per un altre amb més garanties (si bé la modalitat del model actual és fixe, la durada del període de prova comporta el dret a tenir una persona contractada durant 1 any amb finalització de contracte per no superar l’esmentat període )

Caldrà veure, doncs, la nova modalitat de contracte proposada. És evident que el contracte per l’emprenedor s’ha utilitzat de forma majoritària per contractar temporalment tot i ser pensat per fomentar la contractació indefinida.

Veurem quina és la proposta per intentar millorar aquest mercat de treball que tenim tant de “temporada”

Link:

https://www.elempresario.com/noticias/actualidad_empresarial/2018/11/05/trabajo_sustituira_contrato_emprendedores_por_uno_mas_garantista_117459_1091.html

Atur Agost 2018

Estàndard

Fuga-cerebros

 

L’inici del mes de setembre ens ha vingut amb unes dades preocupants referents a l’índex d’atur corresponents al mes d’agost.

Ja és preocupant el fet que l’economia d’un país no estigui prou diversificada i que cada any, en finalitzar l’època d’estiu, es noti l’efecte de la ocupació temporal.

El problema afegit ha estat tenir una pujada que no es veia desde 2008

Mentre els diferents governs no facin una aposta clara per una societat més formada, per més inversions en I+D, per potenciar la competitivitat de les nostres empreses…mentre ja ens vagi bé tenir models d’ocupació molt bàsics temporals seguirem incrementant no tant sols l’atur, sinó també la marxa d’universitaris i altres perfils a l’exterior.

I afegeixo que sóc conscient que aquest canvi no arribarà d’avui per demà, però ja fa molts, molts anys que tenim aquest problema i si no hi ha un canvi, seguirà…

 

AturAgost18

Pacte Salarial 2018: Obligacions /Recomanacions

Estàndard

 

15304407253735.jpg

En els darrers dies s’ha parlat molt del nou pacte salarial (amb vigència de 2018 a 2020) que s’aprovarà aquesta setmana.

Com sempre, cal ser rigurós i saber diferenciar els termes. Una cosa és pactar obligacions i altra pactar recomanacions.

En aquest sentit penso que val la pena recordar:

S’estableix, ja enguany, la OBLIGACIÓ d’una pujada del salari al voltant del 2 %. Cal insistir en aquest terme : “al voltant”  Per tant, podríem dir que la pujada ha de ser aproximadament d’un 2 %

A part, s’aprova un increment d’un 1 % .No obstant, aquest increment es considera variable ja que anirà en funció de la productivitat, l’absentisme i altres conceptes que en permetin l’aplicació. Per tant, més que una obligació genèrica seria una OBLIGACIÓ CONDICIONADA a certs aspectes.

En temes salarials també cal fer rerefència a una OBLIGACIÓ: establir un salari mínim de 14.000 euros anuals de forma gradual fins el 2020. Cal insistir en el fet gradual i en el límit del 2020 Per tant, el salari mínim de 1000 euros al 2018-2019 és una RECOMANACIÓ

Altres temes que inclou el pacte són la ultraactivitat dels convenis o la RECOMANACIÓ de les clàusules de revisió salarial…Així mateix, patronal i sindicats acorden un compromís de negociar l’externalitació de subcontractes. Però de moment només és això, un compromís que NO implica una OBLIGACIÓ

En definitiva, com veieu,un pacte que inclou un seguit d’obligacions i recomanacions. Algunes, com l’increment del salari “al voltant” del 2 %, ja per aquest any.

Altres , com el SMI de 14.000 euros a implementar fins el 2020

Us adjunto alguns links en aquest sentit, esperant aclarir una mica més aquest pacte i aprofito per desitjar-vos un bon estiu:

SignaturaAcord

Acord

Preacord